مطالب برچسب "بنی اسرائیل"

سوره بقره آیه 250-246


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 180

سوره بقره آیه 74-67


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 1,051

سوره بقره آیه 49


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 1,101