مطالب برچسب "تفسیر برهان"

سوره بقره آیه 206-203


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 133

سوره بقره آیه 167-165


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 816

سوره بقره آیه 143-139


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 751